Wat doet de MR?

De MR kijkt mee naar het voorgestelde personeelsbeleid, het formatieplan, de invulling van de identiteit, de lesmethodes, ARBO-regels, schoolveiligheid (bijvoorbeeld het anti-pestprotocol) en naar de schooltijden. Kortom een breed terrein aan onderwerpen.

De MR formuleert adviezen waar de schoolleiding op reageert. Ook zijn er besluiten waarvoor de schoolleiding directe instemming van de MR moet vragen.

Oudergeleding MR:

  • Réka Kokenyessy (penningmeester)
  • Örjan Sikken
  • Hanneke Scholtus

Maak nader kennis met de oudergeleding van de MR. 

Personeelsgeleding MR:

  • Gerda Kruitbosch (voorzitter)
  • Arja Vlasblom
  • Evelien van Middendorp

GMR

Naast de MR, die per school is ingesteld, is er ook een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR). Zij bespreekt zaken met het bestuur die alle Hervormde scholen binnen De Drieslag aangaan. Namens onze school hebben zitting in de GMR Roos-Anne de Jong (ouders) en Arja Vlasblom (personeel).

 

Neem contact op met de MR

Via dit formulier kunt u een vraag stellen aan de MR-leden van onze school.